โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ

กลับหน้าหลัก || ด้านที่ราชพัสดุ
ลงทะเบียนโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" บนที่ราชพัสดุ
แปลงทะเบียน เอกสาร ภาพถ่าย
มุมสูง
พิกัด
แผนที่
1. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.633 จ.ชลบุรี
2. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.573 จ.ประจวบคีรีขันธ์
3. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 จ.เชียงใหม่
4. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.359 จ.เชียงราย
5. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.354 จ.ลำปาง
6. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.452 จ.ขอนแก่น
7. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อด.1611 จ.อุดรธานี
8. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นพ.1347 จ.นครพนม
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ :ผู้มีสัญชาติไทย ตามลำดับดังนี้

1. ประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2. ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/คน/เดือน (Gross Income)
3. ประชาชนทั่วไป


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400